Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov a poučenie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
  Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Czechia Electronics s.r.o. (ďalej len: „správca“).
  Kontaktné údaje správcu sú

  adresa: Czechia Electronics s.r.o.
  Nad alejí 1881/29, Břevnov, 162 00 Praha 6

  email: info@cesky-mobil.cz

  telefón: (+420) 481 005 781

  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

  Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

  Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 4. Čas uchovávania údajov
  Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 5. Spracovatelia osobných údajov
  Príjemcami osobných údajov sú osoby
  podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  zaisťujúce marketingové služby,
  za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
  - meno a priezvisko, titul,
  - poštová adresa,
  - fakturačná adresa,
  - mailová adresa,
  - telefonický kontakt,
  - údaje o bankovom spojení,
  - údaje o predmete plnenia Správcu.

 6. Vaše práva
  Za podmienok stanovených v GDPR máte
  právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 8. Záverečné ustanovenia
  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.9.2023.
×

Splátková kalkulačka ESSOX

×