Reklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok a zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s týmto reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehota adekvátne predlžuje o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

1.  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b) „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť: Mobilplus Elektro s.r.o.,  Radlinského 27, 81107 Bratislava. ičo: 09115901 (cz), dič: CZ09115901, ič dph SK: SK4120227628

c) „Kupujúci“ je:

 • spotrebiteľ  (podľa 2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb)
 • fyzická (živnostník) a právnická osoba – podnikateľ  a všetci ostatní kupujúci okrem spotrebiteľa definovaného podľa  bodu 1. odst. i. – ďalej iba „ podnikateľ “

d) Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom upravuje Obchodný zákonník.

2. Záručné podmienky

a)  Kupujúci je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ to odporúčame) pri dodaní zásielky spoločne s kuriérom prepravnej spoločnosti vizuálne skontrolovať stav prijatej zásielky (neporušenosť ochrannej pásky, vonkajšie poškodenie a počet balíkov.)

Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky. V prípade, ak Kupujúci prevezme poškodenú alebo viditeľne otvorenú zásielku, zapíše to do preberacieho protokolu a pred kuriérom skontroluje obsah prebratej zásielky.

V prípade, ak Kupujúci prevezme vizuálne nepoškodenú zásielku, odporúčame bezprostredne po prijatí skontrolovať stav obsahu zásielky s kúpnou zmluvou / faktúrou. V prípade, ak kupujúci zistí rozdiel medzi informáciami na faktúre a v objednávke, alebo prijatou zásielkou a faktúrou, je potrebné zistenie ihneď ohlásiť emailom na: info@mobilplus.sk.

Dodatočné reklamácie zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

b) V prípade, ak kupujúci prevezme zásielku doručenú prepravnou spoločnosťou, a po kontrole obsahu zistí mechanické poškodenie zásielky, bezodkladne: odfotí prepravné štítky, vonkajší obal, vnútornú výplň (výstuž) krabice a rozsah poškodenia tovaru. Kupujúci telefonicky kontakujte prepravcu a vyžiada spísanie škodového zápisu. Kupujúci bezodkladne zašle foto poškodenia na email reklamačného oddelenia: info@mobilplus.sk Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia zásielky nezbavujú 

kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Pre urýchlenie vybavenia odporúčame zaslať na adresu reklamačného oddelenia: reklamace@mobilplus.sk spolu foto a s informáciami o rozsahu poškodenia aj škodový zápis prepravcu.

c) Ak kupujúci preberá tovar na odbernom mieste Predávajúceho, kupujúci má právo tovar po uhradení skontrolovať. V prípade zistenia poškodenia alebo rozporu s kúpnou zmluvou (faktúrou) potrebné na mieste spísať s predávajúcim zápis o škode. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny.

Dodatočné reklamácie obsahu alebo mechanického poškodenia zásielky po opustení prevádzkových priestorov nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

d) V prípade, že sa po prevzatí vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru na mieste Predávajúceho alebo odo dňa prevzatia zásielky od prepravnej spoločnosti /kuriéra.

e) Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona a trvá 24 mesiacov pri novom tovare, a 12 mesiacov pri repasovaných produktoch.

Záručná doba pre Kupujúcich - podnikateľov (Bod 1. odst. ii) je zmluvne dojednaná na 12 mesiacov od kúpy výrobku. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

Právo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar na reklamácií. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba , zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Spotrebný materiál a životnosť:
Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec, lampa projektorov, baterka, filtračný materiál, náhradná batéria, baterka, žiarovky, rôzne druhy osvetlenia, vypínačov a podobne) alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť.

Životnosť môže byť uvedená časovo alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených stán či inak obdobne špecifikovaná.

Životnosť spotrebného materiálu je zmluvne stanovená na 6 mesiacov resp. počtom použití udaných výrobcom - podľa toho, čo nastane skôr. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností.

K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku.

Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

f) Kupujúci - podnikateľ akceptuje dodanie tovaru s návodom na použitie aj v inom ako slovenskom jazyku a nemá právo na preklad.

g) V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, to odporúčame) si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

3. Uplatnenie reklamácie

a) Reklamáciu je možné uplatniť na odbernom mieste alebo v sídle reklamačného oddelenia: 

Reklamačné oddelenie Mobilplus.sk
Mobilplus.sk
Radlinského 27
811 07 Bratislava
Slovenská Republika

b) Pre uplatnenie záruky Kupujúceho je potrebné doručiť Predávajúcemu nasledovné:

 1. Reklamovaný tovar (hygienicky nezávadný, čistý, zabalený  – odporúčame v originálnom obale)  
 2. Podpísaný sprievodný list s popisom závady* (odporúčame reklamačný formulár: http://www.mobilplus.sk/showReclamation )
 3. Kópia faktúry (slúži ako záručný list)
 4. Kópia dokladu o úhrade (pokladničný doklad, výpis účtu, potvrdenie o zaplatení dobierky a pod. )

          *Kupujúci je povinný v sprievodnom liste definovať chybu zariadenia - závadu, ktorá má byť odstránená, a na ktorú bude reklamovaný tovar testovaný. Na skryté závady neuvedené v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) nebude výrobok testovaný.

V prípade mechanického poškodenia spôsobeného pri preprave je potrebné doručiť potvrdený škodový zápis od prepravcu / resp. podľa inštrukcií reklamačného oddelenia - viď bod 2. záručné podmienky.

Tento postup je odporúčaný kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží aj doklad o reklamácii.

Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, resp. EAN kód, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

c) V situácii, keď je Tovar potrebné doručiť Predávajúcemu (Bod. 3 pism. a ), koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho znáša Kupujúci, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru od Predávajúceho späť Kupujúcemu znáša Predávajúci.

Tovar zasielaný na dobierku nebude prebraný. Každú zásielku odporúčame poistiť. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

d) V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (pozri bod.: 3a) zodpovedná osoba tento tovar prevezme a skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia balíku od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Reklamácie podané bez potrebných dokumentov a/alebo po uplynutí doby záruky môžu byť zamietnuté, a kupujúci je následne povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na adrese predávajúceho, prípadne budú vrátené späť na náklady kupujúceho.

e) Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

f) Tovar na reklamáciu prijatý prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér a pod.) bude spoločne s reklamačným protokolom zaslaný späť kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) .

g) Tovar na reklamáciu prijatý na odbernom mieste, bude po vybavení reklamácie pripravený na vyzdvihnutie na odbernom mieste. Predávajúci vyzve Kupujúceho elektronickou cestou (SMS správa a/alebo email) k prevzatiu výrobku a reklamačného protokolu. Kupujúci je povinný vybavenú reklamáciu z pobočky vyzdvihnúť do 60 dní od výzvy. Adresa odberného miesta viď. bod 3. pism. a.

h) Reklamácia podaná Kupujúcim – Spotrebiteľom:

Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky, ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. (pre viac info pozri: „Odstúpenie od zmluvy“).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

i) Reklamácia podaná Kupujúcim - podnikateľom (Bod 1. odst. ii)

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 90 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený.

Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od dňa, kedy si ju bol povinný vyzdvihnúť, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať.

O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

o) Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, a predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

4. Záverečné ustanovenia

Kupujúci akceptuje, a je si vedomý, že nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

 • porušení ochranných plômb pri svojvoľnom rozoberaní zariadenia alebo iných ochranných pečatí alebo nálepok, ak ich výrobok obsahuje
 • používaní alebo skúšaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru (napr. prašnosť, teplota, vlhkosť, mechanické namáhanie, intenzita používania, zdroje energie apod. )
 • zanedbanej hygienickej starostlivosti o Tovar, alebo inej starostlivosti, ktorú výrobca v návode zmieňuje
 • akékoľvek mechanické poškodenie výrobku spôsobené nepozornosťou kupujúceho, jeho nedbanlivosťou, pádom, prípadne iným úmysleným alebo neúmyselným poškodením Kupujúcim, alebo inými osobami a zvieratami, ktoré mohli byť v kontakte so zariadením a neboli dostatočne poučené alebo psychicky vyspelé na bezpečné používanie výrobku.
 • Pri všetkých zariadeniach pracujúcich s vodou ako sú žehličky, práčky, kávovary atď. používajte primeranú dekalcifikáciu danú výrobcom (ak sú usadeniny viditeľné na zásobníka vody alebo v tryskách, či miestach, ktorá prichádza do styku s vodou, vykonajte dekalcifikáciu bez omeškania). V kávovaroch umývajte jednotu na výrobu pary každých 10-14 dní pod teplou vodou podľa pokynov výrobcu.  Minimálne raz za 1/2 roka vykonávajte profylaxiu (čistenie) všetkých zariadení, kde prúdi vzduch (notebooky, počítače, vysávače, atď.).

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok sa vystavujete možnosti zamietnutia reklamácie záručným servisom.