Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) platia pre nákup v obchode mobilplus.sk ( www.mobilplus.sk ), ktorého prevádzkovateľom je organizačná zložka spoločnosťi Mobilplus Elektro s.r.o., (viď. bod VIII. – ďalej iba Predávajúci - všetky údaje o spoločnosti sú uvedené nižšie.) s odberným miestom v Bratislave: Mobilplus Elektro s.r.o.,  Radlinského 27, 81107 Bratislava. ičo: 09115901 (cz), dič: CZ09115901, ič dph SK: SK4120227628

 

I. Základné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred odoslaním objednávky s VOP, ktorých súčasťou sú  Záručné a reklamačné podmienky (bod VI) a Odstúpenie od zmluvy (bod V). Odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s VOP a zaväzuje sa objednávku prevziať a uhradiť. Podmienkou odoslanie záväznej objednávky je vyjadrenie súhlasu kupujúceho s VOP. Kupujúci ich má právo stiahnuť a uložiť. VOP sú kupujúcemu voľne prístupné na webe predávajúceho: www.mobilplus.sk/obchodni-podminky  

 

OBSAH:

I. Základné ustanovenia

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

III. Cena dopravy a platobné podmienky

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky

V. Odstúpenie od zmluvy

VI. Záručné a reklamačné podmienky

VII. Cookies, osobné údaje a ich bezpečnosť

VIII. Predávajúci

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

 

Internetový obchod Mobilplus.sk

Mobilplus Elektro s.r.o., o.z

Radlinského 27

811 07 Bratislava - staré mesto

 

E-mail: info@mobilplus.sk

 

 

Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

 

Spotrebiteľ  je (podľa  2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov pravdivo uvedie predávajúcemu kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch (meno, priezvisko, email, kontaktný telefón, adresa doručenia/fakturácie) Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, ako aj so súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., č. 250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa, č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podnikateľ sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (patria sem napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Kupujúci podnikateľ si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

 

Kúpna zmluva

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednávku prevziať a uhradiť. Kupujúci má možnosť objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou zakúpenia tovaru je vytvorenie objednávky na stránke www.mobilplus.sk nasledovným spôsobom: kupujúci klikne na tlačidlo " vložiť do košíka", následne zvolí spôsob dopravy a platby, vyplní požadované údaje a v poslednom kroku odošle záväznú objednávku kliknutím na tlačidlo s textom: POTVRDENIE OBJEDNÁVKY s povinnosťou platby. O obdržaní objednávky informuje predávajúci správou na emailovú adresu kupujúceho. Následne potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci emailom po overení aktuálnej dostupnosti tovaru a cien. Potvrdzujúci email obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, mieste dodania, názve a počte ks tovaru a služieb, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ich cien vrátane výšky DPH, údaj o dodacej lehote, spôsobe prepravy a platby za objednávku, a ďalšie informácie. 

 

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky informácie o stave vybavenia objednávky. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru na webe:  www.mobilplus.sk  Kúpna zmluva vzniká záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo v nákupnom košíku "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY s povinnosťou platby". Spotrebiteľ sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať a uhradiť objednávku v plnej výške. V prípade, ak predávajúci akceptuje objednávku, odošle na email potvrdenie o schválení objednávky. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v týchto VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

 

Ak je kupujúcim podnikateľ, záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je vytvorenie/odoslanie objednávky predávajúcemu a kúpna zmluva je uzatvorená momentom jej potvrdenia od predávajúceho. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak však vznikne preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov, platí výklad zmluvy v českom jazyku. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

 

 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci a kupujúci prehlasuje, že všetky osobné údaje ako aj prijatá korešpondencia je dôverná a tieto informácie budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zneužité, zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje kupujúceho, ktoré sú poskytnuté predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení zákona. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

 

 

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby sú zmluvné a uvádzané vrátane DPH. V prípade, ak má kupujúci, ktorým je  "podnikateľ" pridelené "IČ DPH" (uvedené na faktúre) - zásielka mu bude dodaná bez DPH, nakoľko je plnenie oslobodené podľa §64 zákona č. 235/2004 o DPH. DPH následne odvedie kupujúci.

Kupujúci má možnosť pred „odoslaním záväznej objednávky“ oboznámiť sa s celkovou cenou  za tovar vrátane DPH a cenou za doručenie objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia faktúry majetkom Predávajúceho. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho platbu za objednávku vopred ako aj objednať tovar od dodávateľa po úplnom uhradení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom faktúru. Predávajúci je kupujúcemu povinný dodať objednávku za cenu rovnakú alebo nižšiu ako je celková cena uvedená v potvrdení objednávky. V prípade, ak predávajúci zistí zvýšenie ceny objednaného tovaru alebo služieb, je povinný vypýtať od kupujúceho súhlas so zmenou. V prípade, ak sa kupujúci s predávajúcim na zmene nedohodnú, kúpna zmluva sa ruší. Celková cena za objednávku s DPH je uvedená v nákupnom košíku. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

 

MOŽNOSTI PLATBY za objednávku: 

 

Platba vopred prevodom – po potvrdení objednávky odošle Predávajúci číslo účtu, variabilný symbol s čiastkou k úhrade. Objednávka bude expedovaná s podmienkou prijatia úhrady

Dobierka  - objednávku uhradí kupujúci v hotovosti bezprostredne po doručení priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti

V hotovosti – objednávku uhradí kupujúci v hotovosti po jej pripravení na odbernom mieste obchodu Mobilplus.sk

 

CENNÍK PREPRAVY A PLATBY za objednávku:

 

Osobný odber v Bratislave: 

- platba v hotovosti / vopred prevodom: Zadarmo

 

Doprava kuriérom do 5kg - doručenie na Slovensko:

- pri platbe vopred prevodom: 3 eur s DPH

- platba na dobierku: 4 eur s DPH 

  

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky

 

Objednávky zasielame iba na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie do Českej republiky využite náš obchod: www.mobilplus.cz

 

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronického obchodu http://www.mobilplus.sk/  <--  odporúčame

Elektronickou poštou – e-mailom na adrese: info@mobilplus.sk

 

Pri každej položke uvádza Predávajúci na stránke informácie o cene a dostupnosti tovaru. Kupujúci môže vytvoriť objednávku a odoslať ju Predávajúcemu cez portál:  www.mobilplus.sk počas všetkých dní, kedy to technické okolonosti umožnujú. Všetky objednávky prijaté po 10:30 hod. budú spracované Predávajúcim nasledujúci pracovný deň. O potvrdení objednávky informuje Predávajúci kupujúceho prostredníctvom emailu s textom: „Potvrdenie objednávky č. …“ Pri každej položke uvádza Predávajúci na stránke informácie o cene a predpokladanej dostupnosti tovaru.  

 

LEGENDA DOSTUPNOSTÍ POLOŽIEK:

(Uvedené lehoty sú orientačné, aktualizujú sa minimálne 1x denne)

 

Skladom - minimálne 1 položka k dispozícií na centrálnom sklade (expedičný sklad)

Skladom v eshope - minimálne 1 položka k dispozícií na niektorej z pobočiek

Skladom dodanie 2-4 dní - min. 1 položka dostupná na externom sklade s dodacou lehotou na centr. sklad 2 až 4 prac. dní

Dodanie 3 dni - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad do 3 pracovných dní

Dodanie 3-5 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 3 až 5 pracovných dní

Dodanie 3-7 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 3 až 7 pracovných dní

Dodanie 5-9 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 5 až 9 pracovných dní

Do týždňa - min. 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad za menej ako 7 kalendárnych dní

Do 2 týždňov - min. 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad za menej ako 14 kalendárnych dní

Skladom u dodávateľa - minimálne 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou 7 až 20 pracovných dní

Nedostupné - žiadna položka nie je dostupná na sklade = vypredané

 

Predávajúci expeduje objednávky iba z centrálneho skladu (expedičný sklad). Pokiaľ sa objednaná položka nenachádza na centrálnom sklade, predávajúci zabezpečí najprv presun na centrálny sklad. Expedícia objednávky z centrálneho skladu na odberné miesto/ pobočku trvá cca 1-2 pracovné dni (zvyčajne do 24 hod od expedície). O pripravení objednávky na odbernom mieste / pobočke informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom emailu a/alebo SMS správy. Expedícia z centrálneho skladu na adresu kupujúceho (doručenie kuriérom) zabezpečuje zazmluvnená prepravná spoločnosť a trvá podľa vzdialenosti zvyčajne 1-3 pracovné dni. V prípade doručenia tovaru na adresu Kupujúceho, doručuje zásielky o hmotnosti do 30kg spoločnosť DPD a nad 30kg prepravná spoločnosť TopTrans. Kuriér prepravnej spoločnosti kontaktujte pred odovzdaním zásielky kupujúceho a dojedná detaily prebratia zásielky. Pre potreby prezistenia polohy expedovaného balíku o hmotnosti do 30kg je kupujúcemu zasielané číslo balíka s kontaktom na prepravnú spoločnosť. Informáciu o doručení zásielky nad 30kg zabezpečuje prepravca prostredníctvom SMS správy alebo telefonicky na telefónne číslo kupujúceho uvedené v objednávke. V prípade expedície nadrozmerných zásielok (spravidla nad 100kg) je Kupujúci individuálne kontaktovaný Predávajúcim alebo zazmluvnenou prepravnou spoločnosťou.

 

Dodacie lehoty objednávok sa počítajú od ďalšieho pracovného dňa, ktorý nasleduje po prijatí potvrdenia k objednávke.

V prípade platby vopred prevodom od pracovného dňa, ktorý nasleduje po prijatí úhrady za objednávku. Informácia o dostupnosti tovaru na stránke sa automaticky aktualizuje minimálne 1x denne na základe stavu skladových zásob na centrálnom sklade a externých skladoch. Predávajúci má za to, že termín dodania uvedený pri položke Kupujúcemu vyhovuje, pokiaľ kupujúci v poznámke odoslanej objednávky neuvedie inak. V prípade, ak kupujúci objedná tovar, ktorý bude v čase spracovania objednávky nedostupný, predávajúci ho o tom upovedomí písomne (emailom) alebo telefonicky. V tomto prípade môže Predávajúci Kupujúcemu ponúknuť inú dostupnú alternatívu, v prípade nedostupnosti vhodných alternatív je možné Kupujúcemu zamietnuť objednávku. V prípade, ak má predávajúci vedomosť o tom, že sa dodacia lehota oneskorí, predávajúci stanoví Kupujúcemu upresňujúci termín expedície e-mailom alebo telefonicky. V takýchto prípadoch dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy až v okamihu upresnenia informácií zo strany predávajúceho, kedy má možnosť kupujúci ako aj predávajúci od zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci dodrží termín dodania alebo dodá objednávku skôr, môže Kupujúci od potvrdenej objednávky odstúpiť iba v prípade stanoveným zákonom.

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

a)  V zmysle ustanovenia zákona č. 102/ 2014 § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa (prostredníctvom pridania tovaru do košíka, vyplnenia a odoslania objednávky cez web mobilplus.sk, prostredníctvom emailu, alebo telefónu). Zmluvou (podľa § 2) sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda Tovar za odplatu (návrh na zmluvu je ponuka Tovaru zverejnená na stránke www.mobilplus.sk/odstupenie vrátane obchodných podmienok)

b)  Spotrebiteľ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

c)  Spotrebiteľ má právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

d)  Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 z. z.), darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru podľa § 10 odst. 4

e)  Predajca poskytuje spotrebiteľovi formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný taktiež na webe www.mobilplus.sk/odstupenie Ak sa rozhodne spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, Predajca pre urýchlenie vybavenia odstúpenia odporúča použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy a tovar spoločne s ním doručiť na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci nepoužije spomínaný formulár, je vhodné v sprievodnom liste uviesť svoje meno, číslo objednávky, názov tovaru a dátum nákupu.

f)  Všetky priame náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša spotrebiteľ podľa (§ 10 odst. 3), pokiaľ predávajúci neurčí inak. Cena za doručenie určuje aktuálny cenník prepravnej spoločnosti resp. pošta. Predajca odporúča spotrebiteľovi zásielky pred odoslaním poistiť. Predajca nepreberá zásielky doručené spôsobom „na dobierku“

 g)  Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy a zároveň vrátenie tovaru: 

Internetový obchod Mobilplus.sk  - Mobilplus Elektro, Radlinského 27, Bratislava 81107

 

h)  Predávajúci zmluvne uzatvára a spotrebiteľ podľa § 9 odst. 2 zák. 102/2014 súhlasí, že úhrada za vrátený tovar  bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostnou formou - bankovým prevodom, na bankový účet ktorý spotrebiteľ uviedol v odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ akceptuje právo predávajúceho uvedené v odst. 5 § 9 zák. 102/2014. Náklady spojené so zaslaním objednaného tovaru budú kupujúcemu vrátené podľa § 9 odst. 3 102/2014 z.z..

 i)  Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy (zákon č. 102/2014, § 10, odst. 1) toto odstúpenie akceptovať, ani k následnej reklamácií prevziať tovar, ktorý nezodpovedá hygienickým normám.

j)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O nedostupnosti informuje bezodkladne spotrebiteľa po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefóne, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie. Spotrebiteľ má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

k)  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  (Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.)

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom, zaslaným poštou na adrese: Internetový obchod Mobilplus.sk - Mobilplus Elektro s.r.o., Radlinského 27, 81107 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali, resp. je voľne prístupný na našej webovej adrese: www.mobilplus.sk/odstupenie   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame - platba prevodom. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti (pošty) znášate Vy.  Zašlite nám tovar späť alebo odovzdajte na adrese: Internetový obchod Mobilplus.sk - Mobilplus Elektro s.r.o.,  Radlinského 27, 81107 Bratislava, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

l)  Kupujúci - spotrebiteľ si je vedomý, že zodpovedá za stav vráteného tovaru doručeného späť predávajúcemu.

m) Právo predávajúceho na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Podľa 102/2014  §10 (4) „je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru“ a to hlavne v prípade, ak vrátený tovar alebo jeho súčasť bola poškodená, nebola vrátená, je opotrebovaná alebo javí známky takého používania, ktoré je nad rámec potrebného pre zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti (ďalej iba „náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu“) Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa a spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu sú vypočítané a odvodené z nákladov požadovaných tretími osobami (t.j. subjekty poskytujúce odborný servis, údržbu, opravu) od predávajúceho, a tieto náklady môžu byť nasledovné: (uvedené čiastky sú iba orientačné, skutočná cena môže byť vyššia a môže presiahnuť kúpnu cenu tovaru) - odborné posúdenie stavu a testovanie tovaru: 10,- až 200 eur / - odborné umytie, vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu: 10,- až 80 eur / - odborná výmena poškodených alebo opotrebovaných častí: 5,- až 200 eur / - odborné nové-prebalenie tovaru: 10,- až 200 eur / - preprava tovaru k tretím osobám a späť k predávajúcemu: 10,- až 200 eur. Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy má predávajúci „nárok na náhradu vzniknutej škody“ a to v prípade, kedy sa znížila hodnota vráteného tovaru podľa 102/2014 §10 (4), kedy na strane kupujúceho alebo osôb ním poverených došlo k takému zaobchádzaniu s tovarom, ktorý viedol k jeho poškodeniu, znehodnoteniu, nadmerného opotrebovaniu alebo čiastočnému spotrebovaniu či už z nedbanlivosti, neodbornou manipuláciou s tovarom alebo nedostatočne poučených alebo mentálne vyspelých osôb, ktoré mohli prísť do styku s tovarom. Predávajúci je v prípade, ak sa nedohodne s kupujúcim oprávnený od kupujúceho - spotrebiteľa domáhať sa zodpovednosti za vniknutie škodu pred súdom.

 

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

a)  V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom (spotrebiteľ definovaný podľa §2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) – ale je právnickou osobou, živnostníkom, apod. ďalej iba podnikateľ, a tento doručil objednávku prostredníctom portálu www.mobilplus.sk alebo odoslal záväznú objednávku s identifikačnými údajmi prostredníctvom elektronickej pošty, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade rozporu s kúpnou zmluvou / objednávkou. 

b)  Predávajúci môže Podnikateľovi v prípade, ak odstúpenie Podnikateľa bolo akceptované, ponúknuť náhradné plnenie v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav prijatého tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov). V prípade nedojednania podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Podnikateľa späť na dodaciu adresu Podnikateľa.

c)  V prípade, ak Podnikateľ objednaný Tovar, ktorý nebol v rozpore s kúpnou zmluvou, od prepravnej spoločnosti neprevezme alebo odmietne prevziať, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať cenu za doručenie, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve (dopravné a balné). V prípade nadrozmerných zásielok (nad 30kg) sa výška nákladov vypočíta prostredníctvom prepravných tabuliek prepravnej společnosti. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

d)  V prípade, ak Podnikateľ nevyzdvihne objednávku v čase jej rezervácie na dohodnutom odbernom mieste, táto nebola v rozpore s kúpnou zmluvou, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať storno poplatok vo výške 15€ (bez DPH) po uplynutí doby rezervácie na odbernom mieste. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

e)  V prípade, ak Podnikateľ postupuje podľa bodu c) alebo bodu d) alebo objednávku, ktorá nebola v rozpore s kúpnou zmluvou nepreberie, alebo zruší v prípade, ak Predávajúci objednal a uhradil Tovar svojmu dodavatelovi na základe dopytu v objednávke prijatej od Podnikateľa, je Predávajúci oprávnený účtovať Podnikateľovi cenu objednaného Tovaru, ktorá  je uvedená v kúpnej zmluve / objednávke. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

f)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O odstúpení informuje bezodkladne kupujúceho po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

 

 

VI. Záručné a reklamačné podmienky

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci akceptovaním obchodných podmienok a zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s týmto reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehota adekvátne predlžuje o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 

1.  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a/ Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b/ „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť: Mobilplus Elektro s.r.o. so sídlom: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 09115901, DIČ: CZ09115901  IČ DPH (SK): SK4120227628

c/ „Kupujúci“ je:

                   I/ spotrebiteľ  (podľa 2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb)

                  II/ fyzická (živnostník) a právnická osoba – podnikateľ  a všetci ostatní kupujúci okrem spotrebiteľa definovaného podľa  bodu 1. odst. i. – ďalej iba „ podnikateľ “

d/ Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom upravuje Obchodný zákonník.

 

2.       Záručné podmienky

a/  Kupujúci je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ to odporúčame) pri dodaní zásielky spoločne s kuriérom prepravnej spoločnosti vizuálne skontrolovať stav prijatej zásielky (neporušenosť ochrannej pásky, vonkajšie poškodenie a počet balíkov.) Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky. V prípade, ak Kupujúci prevezme poškodenú alebo viditeľne otvorenú zásielku, zapíše to do preberacieho protokolu a pred kuriérom skontroluje obsah prebratej zásielky. V prípade, ak Kupujúci prevezme vizuálne nepoškodenú zásielku, odporúčame bezprostredne po prijatí skontrolovať stav obsahu zásielky s kúpnou zmluvou / faktúrou. V prípade, ak kupujúci zistí rozdiel medzi informáciami na faktúre a v objednávke, alebo prijatou zásielkou a faktúrou, je potrebné zistenie ihneď ohlásiť emailom na: info@mobilplus.sk Dodatočné reklamácie zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

b/ V prípade, ak kupujúci prevezme zásielku doručenú prepravnou spoločnosťou, a po kontrole obsahu zistí mechanické poškodenie zásielky, bezodkladne: odfotí prepravné štítky, vonkajší obal, vnútornú výplň (výstuž) krabice a rozsah poškodenia tovaru. Kupujúci telefonicky kontakujte prepravcu a vyžiada spísanie škodového zápisu. Kupujúci bezodkladne zašle foto poškodenia na email reklamačného oddelenia: info@mobilplus.sk Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia zásielky nezbavujú 

kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Pre urýchlenie vybavenia odporúčame zaslať na adresu reklamačného oddelenia: reklamace@mobilplus.sk spolu foto a s informáciami o rozsahu poškodenia aj škodový zápis prepravcu.

c/ Ak kupujúci preberá tovar na odbernom mieste Predávajúceho, kupujúci má právo tovar po uhradení skontrolovať. V prípade zistenia poškodenia alebo rozporu s kúpnou zmluvou (faktúrou) potrebné na mieste spísať s predávajúcim zápis o škode. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny. Dodatočné reklamácie obsahu alebo mechanického poškodenia zásielky po opustení prevádzkových priestorov nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

d/ V prípade, že sa po prevzatí vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru na mieste Predávajúceho alebo odo dňa prevzatia zásielky od prepravnej spoločnosti /kuriéra.

e/ Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona a trvá 24 mesiacov pri novom tovare, a 12 mesiacov pri repasovaných produktoch. Záručná doba pre Kupujúcich - podnikateľov (Bod 1. odst. ii) je zmluvne dojednaná na 12 mesiacov od kúpy výrobku. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Právo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar na reklamácií. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba , zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Spotrebný materiál a životnosť:

 

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec, lampa projektorov, baterka, filtračný materiál, náhradná batéria, baterka, žiarovky, rôzne druhy osvetlenia, vypínačov a podobne) alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených stán či inak obdobne špecifikovaná. Životnosť spotrebného materiálu je zmluvne stanovená na 6 mesiacov resp. počtom použití udaných výrobcom - podľa toho, čo nastane skôr. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku.  Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

f/ Kupujúci - podnikateľ akceptuje dodanie tovaru s návodom na použitie aj v inom ako slovenskom jazyku a nemá právo na preklad.

g/ V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, to odporúčame) si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

 

3.       Uplatnenie reklamácie

a/ Reklamáciu je možné uplatniť na odbernom mieste alebo v sídle reklamačného oddelenia: 

 

Reklamačné oddelenie Mobilplus.sk

Mobilplus Elektro s.r.o.

Radlinského 27

811 07 Bratislava

Slovenská Republika

 

b/ Pre uplatnenie záruky Kupujúceho je potrebné doručiť Predávajúcemu nasledovné:

1. Reklamovaný tovar (hygienicky nezávadný, čistý, zabalený  – odporúčame v originálnom obale)  

2. Podpísaný sprievodný list s popisom závady* (odporúčame reklamačný formulár: http://www.mobilplus.sk/showReclamation )

3. Kópia faktúry (slúži ako záručný list)

4. Kópia dokladu o úhrade (pokladničný doklad, výpis účtu, potvrdenie o zaplatení dobierky a pod. )

          *Kupujúci je povinný v sprievodnom liste definovať chybu zariadenia - závadu, ktorá má byť odstránená, a na ktorú bude reklamovaný tovar testovaný. Na skryté závady neuvedené v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) nebude výrobok testovaný. V prípade mechanického poškodenia spôsobeného pri preprave je potrebné doručiť potvrdený škodový zápis od prepravcu / resp. podľa inštrukcií reklamačného oddelenia - viď bod 2. záručné podmienky. Tento postup je odporúčaný kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží aj doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, resp. EAN kód, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 

c/ V situácii, keď je Tovar potrebné doručiť Predávajúcemu (Bod. 3 pism. a ), koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho znáša Kupujúci, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru od Predávajúceho späť Kupujúcemu znáša Predávajúci. Tovar zasielaný na dobierku nebude prebraný. Každú zásielku odporúčame poistiť. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

d/ V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (pozri bod.: 3a) zodpovedná osoba tento tovar prevezme a skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia balíku od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Reklamácie podané bez potrebných dokumentov a/alebo po uplynutí doby záruky môžu byť zamietnuté, a kupujúci je následne povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na adrese predávajúceho, prípadne budú vrátené späť na náklady kupujúceho.

e/ Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.

f/ Tovar na reklamáciu prijatý prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér a pod.) bude spoločne s reklamačným protokolom zaslaný späť kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v sprievodnom liste (reklamačnom formulári) .

g/Tovar na reklamáciu prijatý na odbernom mieste, bude po vybavení reklamácie pripravený na vyzdvihnutie na odbernom mieste. Predávajúci vyzve Kupujúceho elektronickou cestou (SMS správa a/alebo email) k prevzatiu výrobku a reklamačného protokolu. Kupujúci je povinný vybavenú reklamáciu z pobočky vyzdvihnúť do 60 dní od výzvy. Adresa odberného miesta viď. bod 3. pism. a.

 

h/ Reklamácia podaná Kupujúcim – Spotrebiteľom:

Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky, ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. (pre viac info pozri: „Odstúpenie od zmluvy“).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

i/ Reklamácia podaná Kupujúcim - podnikateľom (Bod 1. odst. ii)

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 90 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od dňa, kedy si ju bol povinný vyzdvihnúť, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

 

o/Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, a predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

 

 

 

4. Záverečné ustanovenia

Kupujúci akceptuje, a je si vedomý, že nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

*porušení ochranných plômb pri svojvoľnom rozoberaní zariadenia alebo iných ochranných pečatí alebo nálepok, ak ich výrobok obsahuje

*používaní alebo skúšaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru (napr. prašnosť, teplota, vlhkosť, mechanické namáhanie, intenzita používania, zdroje energie apod. )

*zanedbanej hygienickej starostlivosti o Tovar, alebo inej starostlivosti, ktorú výrobca v návode zmieňuje

*akékoľvek mechanické poškodenie výrobku spôsobené nepozornosťou kupujúceho, jeho nedbanlivosťou, pádom, prípadne iným úmysleným alebo neúmyselným poškodením Kupujúcim, alebo inými osobami a zvieratami, ktoré mohli byť v kontakte so zariadením a neboli dostatočne poučené alebo psychicky vyspelé na bezpečné používanie výrobku.

*Pri všetkých zariadeniach pracujúcich s vodou ako sú žehličky, práčky, kávovary atď. používajte primeranú dekalcifikáciu danú výrobcom (ak sú usadeniny viditeľné na zásobníka vody alebo v tryskách, či miestach, ktorá prichádza do styku s vodou, vykonajte dekalcifikáciu bez omeškania). V kávovaroch umývajte jednotu na výrobu pary každých 10-14 dní pod teplou vodou podľa pokynov výrobcu.  Minimálne raz za 1/2 roka vykonávajte profylaxiu (čistenie) všetkých zariadení, kde prúdi vzduch (notebooky, počítače, vysávače, atď.). V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok sa vystavujete možnosti zamietnutia reklamácie záručným servisom.

 

 

 

 

VII. Cookies, osobné údaje a ich ochrana

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookies a podobných technológií sa vzťahujú na webové stránky, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou: Mobilplus Elektro s.r.o., so sídlom: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze. (ďalej len cookies)

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.

Na čo používame súbory cookie?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnoti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné. 

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTub&