Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) platia pre nákup v obchode mobilplus.sk ( www.mobilplus.sk ), ktorého prevádzkovateľom je organizačná zložka spoločnosťi 4Company s.r.o., (viď. bod VIII. – ďalej iba Predávajúci - všetky údaje o spoločnosti sú uvedené nižšie.) s odberným miestom v Bratislave: 4Company s.r.o. Mochovská 535/38, Praha, 19800 ičo: 28939425, DIČ: CZ28939425. 

I. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred odoslaním objednávky s VOP, ktorých súčasťou sú  Záručné a reklamačné podmienky (bod VI) a Odstúpenie od zmluvy (bod V). Odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s VOP a zaväzuje sa objednávku prevziať a uhradiť. Podmienkou odoslanie záväznej objednávky je vyjadrenie súhlasu kupujúceho s VOP. Kupujúci ich má právo stiahnuť a uložiť. VOP sú kupujúcemu voľne prístupné na webe predávajúceho: www.mobilplus.sk/obchodni-podminky  

OBSAH:

I. Základné ustanovenia
II. Bezpečnosť a ochrana informácií
III. Cena dopravy a platobné podmienky
IV. Objednávanie a Dodacie podmienky
V. Odstúpenie od zmluvy
VI. Záručné a reklamačné podmienky
VII. Cookies, osobné údaje a ich bezpečnosť
VIII. Predávajúci

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Internetový obchod Mobilplus.sk
4Company s.r.o.
Mochovská 535/38
Praha 9, 19800
IČO: 28939425
DIČ: CZ28939425
IČ DPH: SK4120198335 (Slovensko)

E-mail: info@mobilplus.sk

Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľ  je (podľa  2písm. a) zákona č. 250/2007 Zz a č.372/1990 Zb) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov pravdivo uvedie predávajúcemu kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch (meno, priezvisko, email, kontaktný telefón, adresa doručenia/fakturácie).

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, ako aj so súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., č. 250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa, č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podnikateľ sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (patria sem napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Kupujúci podnikateľ si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

Kúpna zmluva

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednávku prevziať a uhradiť. Kupujúci má možnosť objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou zakúpenia tovaru je vytvorenie objednávky na stránke www.mobilplus.sk nasledovným spôsobom: kupujúci klikne na tlačidlo " vložiť do košíka", následne zvolí spôsob dopravy a platby, vyplní požadované údaje a v poslednom kroku odošle záväznú objednávku kliknutím na tlačidlo s textom: POTVRDENIE OBJEDNÁVKY s povinnosťou platby. O obdržaní objednávky informuje predávajúci správou na emailovú adresu kupujúceho. Následne potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci emailom po overení aktuálnej dostupnosti tovaru a cien. Potvrdzujúci email obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, mieste dodania, názve a počte ks tovaru a služieb, ktorých predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ich cien vrátane výšky DPH, údaj o dodacej lehote, spôsobe prepravy a platby za objednávku, a ďalšie informácie. 

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky informácie o stave vybavenia objednávky. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru na webe:  www.mobilplus.sk  Kúpna zmluva vzniká záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo v nákupnom košíku "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY s povinnosťou platby". Spotrebiteľ sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať a uhradiť objednávku v plnej výške. V prípade, ak predávajúci akceptuje objednávku, odošle na email potvrdenie o schválení objednávky. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v týchto VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

Ak je kupujúcim podnikateľ, záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je vytvorenie/odoslanie objednávky predávajúcemu a kúpna zmluva je uzatvorená momentom jej potvrdenia od predávajúceho. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak však vznikne preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov, platí výklad zmluvy v českom jazyku. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo dôvodov uvedených v VOP. (viď. V odstúpenie od zmluvy)

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci a kupujúci prehlasuje, že všetky osobné údaje ako aj prijatá korešpondencia je dôverná a tieto informácie budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zneužité, zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje kupujúceho, ktoré sú poskytnuté predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení zákona. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

III. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby sú zmluvné a uvádzané vrátane DPH. V prípade, ak má kupujúci, ktorým je  "podnikateľ" pridelené "IČ DPH" (uvedené na faktúre) - zásielka mu bude dodaná bez DPH, nakoľko je plnenie oslobodené podľa §64 zákona č. 235/2004 o DPH. DPH následne odvedie kupujúci.

Kupujúci má možnosť pred „odoslaním záväznej objednávky“ oboznámiť sa s celkovou cenou  za tovar vrátane DPH a cenou za doručenie objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia faktúry majetkom Predávajúceho. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho platbu za objednávku vopred ako aj objednať tovar od dodávateľa po úplnom uhradení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom faktúru. Predávajúci je kupujúcemu povinný dodať objednávku za cenu rovnakú alebo nižšiu ako je celková cena uvedená v potvrdení objednávky. V prípade, ak predávajúci zistí zvýšenie ceny objednaného tovaru alebo služieb, je povinný vypýtať od kupujúceho súhlas so zmenou. V prípade, ak sa kupujúci s predávajúcim na zmene nedohodnú, kúpna zmluva sa ruší. Celková cena za objednávku s DPH je uvedená v nákupnom košíku. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

MOŽNOSTI PLATBY za objednávku: 

Platba vopred prevodom – po potvrdení objednávky odošle Predávajúci číslo účtu, variabilný symbol s čiastkou k úhrade. Objednávka bude expedovaná s podmienkou prijatia úhrady
Dobierka  - objednávku uhradí kupujúci v hotovosti bezprostredne po doručení priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti
V hotovosti – objednávku uhradí kupujúci v hotovosti po jej pripravení na odbernom mieste obchodu Mobilplus.sk

CENNÍK PREPRAVY A PLATBY za objednávku:

Osobný odber v Bratislave: 

 • platba v hotovosti / vopred prevodom: 0,98 eur s DPH (Cena za doručenie na odberné miesto a rezerváciu objednávky)

Doprava kuriérom do 2kg - doručenie na Slovensko:

 • pri platbe vopred prevodom: 3 eur s DPH
 • platba na dobierku: 4 eur s DPH 

IV. Objednávanie a Dodacie podmienky

Objednávky zasielame iba na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie do Českej republiky využite náš obchod: www.mobilplus.cz

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
Prostredníctvom elektronického obchodu http://www.mobilplus.sk/  <--  odporúčame
Elektronickou poštou – e-mailom na adrese: info@mobilplus.sk

Pri každej položke uvádza Predávajúci na stránke informácie o cene a dostupnosti tovaru. Kupujúci môže vytvoriť objednávku a odoslať ju Predávajúcemu cez portál:  www.mobilplus.sk počas všetkých dní, kedy to technické okolonosti umožnujú. Všetky objednávky prijaté po 10:30 hod. budú spracované Predávajúcim nasledujúci pracovný deň. O potvrdení objednávky informuje Predávajúci kupujúceho prostredníctvom emailu s textom: „Potvrdenie objednávky č. …“ Pri každej položke uvádza Predávajúci na stránke informácie o cene a predpokladanej dostupnosti tovaru.  

LEGENDA DOSTUPNOSTÍ POLOŽIEK:
(Uvedené lehoty sú orientačné, aktualizujú sa minimálne 1x denne)

 • Skladom - minimálne 1 položka k dispozícií na centrálnom sklade (expedičný sklad)
 • Skladom v eshope - minimálne 1 položka k dispozícií na niektorej z pobočiek
 • Skladom dodanie 2-4 dní - min. 1 položka dostupná na externom sklade s dodacou lehotou na centr. sklad 2 až 4 prac. dní
 • Dodanie 3 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad do 3 pracovných dní
 • Dodanie 3-5 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 3 až 5 pracovných dní
 • Dodanie 3-7 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 3 až 7 pracovných dní
 • Dodanie 5-9 dní - min. 1 položka dostupná u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad 5 až 9 pracovných dní
 • Do týždňa - min. 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad za menej ako 7 kalendárnych dní
 • Do 2 týždňov - min. 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou na centrálny sklad za menej ako 14 kalendárnych dní
 • Skladom u dodávateľa - minimálne 1 dostupná položka u dodávateľa s dodacou lehotou 7 až 20 pracovných dní
 • Nedostupné - žiadna položka nie je dostupná na sklade = vypredané

Predávajúci expeduje objednávky iba z centrálneho skladu (expedičný sklad). Pokiaľ sa objednaná položka nenachádza na centrálnom sklade, predávajúci zabezpečí najprv presun na centrálny sklad. Expedícia objednávky z centrálneho skladu na odberné miesto/ pobočku trvá cca 1-2 pracovné dni (zvyčajne do 24 hod od expedície).

O pripravení objednávky na odbernom mieste / pobočke informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom emailu a/alebo SMS správy. Expedícia z centrálneho skladu na adresu kupujúceho (doručenie kuriérom) zabezpečuje zazmluvnená prepravná spoločnosť a trvá podľa vzdialenosti zvyčajne 1-3 pracovné dni.

V prípade doručenia tovaru na adresu Kupujúceho, doručuje zásielky o hmotnosti do 30kg spoločnosť DPD a nad 30kg prepravná spoločnosť TopTrans. Kuriér prepravnej spoločnosti kontaktujte pred odovzdaním zásielky kupujúceho a dojedná detaily prebratia zásielky. Pre potreby prezistenia polohy expedovaného balíku o hmotnosti do 30kg je kupujúcemu zasielané číslo balíka s kontaktom na prepravnú spoločnosť. Informáciu o doručení zásielky nad 30kg zabezpečuje prepravca prostredníctvom SMS správy alebo telefonicky na telefónne číslo kupujúceho uvedené v objednávke.

V prípade expedície nadrozmerných zásielok (spravidla nad 100kg) je Kupujúci individuálne kontaktovaný Predávajúcim alebo zazmluvnenou prepravnou spoločnosťou.

Dodacie lehoty objednávok sa počítajú od ďalšieho pracovného dňa, ktorý nasleduje po prijatí potvrdenia k objednávke.

V prípade platby vopred prevodom od pracovného dňa, ktorý nasleduje po prijatí úhrady za objednávku. Informácia o dostupnosti tovaru na stránke sa automaticky aktualizuje minimálne 1x denne na základe stavu skladových zásob na centrálnom sklade a externých skladoch.

Predávajúci má za to, že termín dodania uvedený pri položke Kupujúcemu vyhovuje, pokiaľ kupujúci v poznámke odoslanej objednávky neuvedie inak. V prípade, ak kupujúci objedná tovar, ktorý bude v čase spracovania objednávky nedostupný, predávajúci ho o tom upovedomí písomne (emailom) alebo telefonicky. V tomto prípade môže Predávajúci Kupujúcemu ponúknuť inú dostupnú alternatívu, v prípade nedostupnosti vhodných alternatív je možné Kupujúcemu zamietnuť objednávku.V prípade, ak má predávajúci vedomosť o tom, že sa dodacia lehota oneskorí, predávajúci stanoví Kupujúcemu upresňujúci termín expedície e-mailom alebo telefonicky. V takýchto prípadoch dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy až v okamihu upresnenia informácií zo strany predávajúceho, kedy má možnosť kupujúci ako aj predávajúci od zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci dodrží termín dodania alebo dodá objednávku skôr, môže Kupujúci od potvrdenej objednávky odstúpiť iba v prípade stanoveným zákonom.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

a)  V zmysle ustanovenia zákona č. 102/ 2014 § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa (prostredníctvom pridania tovaru do košíka, vyplnenia a odoslania objednávky cez web Mobilplus.sk, prostredníctvom emailu, alebo telefónu). Zmluvou (podľa § 2) sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda Tovar za odplatu (návrh na zmluvu je ponuka Tovaru zverejnená na stránke www.mobilplus.sk/odstupenie vrátane obchodných podmienok)

b)  Spotrebiteľ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. Predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

c)  Spotrebiteľ má právo (podľa § 2) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

d)  Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 z. z.), darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru podľa § 10 odst. 4

e)  Predajca poskytuje spotrebiteľovi formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný taktiež na webe www.mobilplus.sk/odstupenie Ak sa rozhodne spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, Predajca pre urýchlenie vybavenia odstúpenia odporúča použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy a tovar spoločne s ním doručiť na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci nepoužije spomínaný formulár, je vhodné v sprievodnom liste uviesť svoje meno, číslo objednávky, názov tovaru a dátum nákupu.

f)  Všetky priame náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša spotrebiteľ podľa (§ 10 odst. 3), pokiaľ predávajúci neurčí inak. Cena za doručenie určuje aktuálny cenník prepravnej spoločnosti resp. pošta. Predajca odporúča spotrebiteľovi zásielky pred odoslaním poistiť. Predajca nepreberá zásielky doručené spôsobom „na dobierku“

g)  Adresa pre zaslanie odstúpenia od zmluvy a zároveň vrátenie tovaru: 

Internetový obchod Mobilplus.sk  - Mobilplus.sk, Radlinského 27, Bratislava, 81107.f

h)  Predávajúci zmluvne uzatvára a spotrebiteľ podľa § 9 odst. 2 zák. 102/2014 súhlasí, že úhrada za vrátený tovar  bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostnou formou - bankovým prevodom, na bankový účet ktorý spotrebiteľ uviedol v odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ akceptuje právo predávajúceho uvedené v odst. 5 § 9 zák. 102/2014. Náklady spojené so zaslaním objednaného tovaru budú kupujúcemu vrátené podľa § 9 odst. 3 102/2014 z.z..

i)  Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy (zákon č. 102/2014, § 10, odst. 1) toto odstúpenie akceptovať, ani k následnej reklamácií prevziať tovar, ktorý nezodpovedá hygienickým normám.

j)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O nedostupnosti informuje bezodkladne spotrebiteľa po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefóne, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie. Spotrebiteľ má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

k)  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy  (Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.)

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom, zaslaným poštou na adrese: Internetový obchod Mobilplus.sk - 4Company s.r.o.,o.z, Radlinského 27, 81107 Bratislava.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali, resp. je voľne prístupný na našej webovej adrese: www.mobilplus.sk/odstupenie   Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame - platba prevodom.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti (pošty) znášate Vy.

Zašlite nám tovar späť alebo odovzdajte na adrese:

Internetový obchod Mobilplus.sk
4Company s.r.o.,o.z,
Radlinského 27,
81107 Bratislava

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

l)  Kupujúci - spotrebiteľ si je vedomý, že zodpovedá za stav vráteného tovaru doručeného späť predávajúcemu.

m) Právo predávajúceho na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Podľa 102/2014  §10 (4) „je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru“ a to hlavne v prípade, ak vrátený tovar alebo jeho súčasť bola poškodená, nebola vrátená, je opotrebovaná alebo javí známky takého používania, ktoré je nad rámec potrebného pre zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti (ďalej iba „náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu“)

Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa a spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady spojené s vrátením tovaru do pôvodného stavu sú vypočítané a odvodené z nákladov požadovaných tretími osobami (t.j. subjekty poskytujúce odborný servis, údržbu, opravu) od predávajúceho, a tieto náklady môžu byť nasledovné: (uvedené čiastky sú iba orientačné, skutočná cena môže byť vyššia a môže presiahnuť kúpnu cenu tovaru)

 • odborné posúdenie stavu a testovanie tovaru: 10,- až 200 eur
 • odborné umytie, vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu: 10,- až 80 eur
 • odborná výmena poškodených alebo opotrebovaných častí: 5,- až 200 eur
 • odborné nové-prebalenie tovaru: 10,- až 200 eur
 • preprava tovaru k tretím osobám a späť k predávajúcemu: 10,- až 200 eur

Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy má predávajúci „nárok na náhradu vzniknutej škody“ a to v prípade, kedy sa znížila hodnota vráteného tovaru podľa 102/2014 §10 (4), kedy na strane kupujúceho alebo osôb ním poverených došlo k takému zaobchádzaniu s tovarom, ktorý viedol k jeho poškodeniu, znehodnoteniu, nadmerného opotrebovaniu alebo čiastočnému spotrebovaniu či už z nedbanlivosti, neodbornou manipuláciou s tovarom alebo nedostatočne poučených alebo mentálne vyspelých osôb, ktoré mohli prísť do styku s tovarom.

Predávajúci je v prípade, ak sa nedohodne s kupujúcim oprávnený od kupujúceho - spotrebiteľa domáhať sa zodpovednosti za vniknutie škodu pred súdom.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

a)  V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom (spotrebiteľ definovaný podľa §2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) – ale je právnickou osobou, živnostníkom, apod. ďalej iba podnikateľ, a tento doručil objednávku prostredníctom portálu www.mobilplus.sk alebo odoslal záväznú objednávku s identifikačnými údajmi prostredníctvom elektronickej pošty, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade rozporu s kúpnou zmluvou / objednávkou. 

b)  Predávajúci môže Podnikateľovi v prípade, ak odstúpenie Podnikateľa bolo akceptované, ponúknuť náhradné plnenie v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav prijatého tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov). V prípade nedojednania podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady Podnikateľa späť na dodaciu adresu Podnikateľa.

c)  V prípade, ak Podnikateľ objednaný Tovar, ktorý nebol v rozpore s kúpnou zmluvou, od prepravnej spoločnosti neprevezme alebo odmietne prevziať, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať cenu za doručenie, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve (dopravné a balné). V prípade nadrozmerných zásielok (nad 30kg) sa výška nákladov vypočíta prostredníctvom prepravných tabuliek prepravnej společnosti. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

d)  V prípade, ak Podnikateľ nevyzdvihne objednávku v čase jej rezervácie na dohodnutom odbernom mieste, táto nebola v rozpore s kúpnou zmluvou, je Predávajúci oprávnený Podnikateľovi účtovať storno poplatok vo výške 15€ (bez DPH) po uplynutí doby rezervácie na odbernom mieste. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

e)  V prípade, ak Podnikateľ postupuje podľa bodu c) alebo bodu d) alebo objednávku, ktorá nebola v rozpore s kúpnou zmluvou nepreberie, alebo zruší v prípade, ak Predávajúci objednal a uhradil Tovar svojmu dodavatelovi na základe dopytu v objednávke prijatej od Podnikateľa, je Predávajúci oprávnený účtovať Podnikateľovi cenu objednaného Tovaru, ktorá  je uvedená v kúpnej zmluve / objednávke. Zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

f)  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru z objednávky. O odstúpení informuje bezodkladne kupujúceho po zistení prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky.

VI. Predávajúci

Prevádzkovateľom obchodu www.mobilplus.sk je spoločnosť: 

4Company s.r.o.
Mochovská 535/38
Praha 9, 19800
IČO: 28939425
DIČ: CZ28939425
IČ DPH: SK4120198335 (Slovensko)

Pre overenie platnosti IČ DPH môžete využiť nasledovný odkaz:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=sk  

Tento obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok je platný od 1.1.2020 a rušia platnosť predchádzajúcich.
Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.mobilplus.sk

Team Mobilplus.sk